محصولات

سبد حمل نيشكر کمپرسی

بازسازی و تبدیل سبدهاي حمل نيشكر 10 تنی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به کمپرسی جهت بهینه سازی روش تخلیه محصولات این شرکت می باشد.