محصولات

سبد خود تخليه حمل نيشكر(اينفيلد)

سبد خود تخليه حمل نيشكر
فشردگي خاك يكي از معظلاتي است كه جبران آن هزينه هاي بسياري را براي صنعت نيشكر به وجود خواهد آورد.
استفاده از لاستيك هاي ويژه صنعت كشاورزي و ظرفيت تحمل بارمناسب از مهمترين ويژگي هاي طراحي اين نوع
سبدها مي باشد كه از بروز اين مشكل و تشديد آن جلوگيري مي نمايد.
ديگر ويژگي ها: -1 قابليت دور زدن آسان تر -2 تخليه توسط تراكتور بدون نياز به وينچ -3 مقاومت بالاي سبد
-4 سرعت عمل مناسب در جابجايي نيشكر