محصولات

سبد كوچك حمل نيشكر(ويندرو)

اين محصول به دليل وزن كم خود قابليت برداشت ني در رطوبت بالا را نيز دارا مي باشد. فاصله محورها و تناسب ارتفاع و وزن دستگاه به نحوي طراحي شده اند كه واژگوني دستگاه به نسبت ديگرترانسپورترها به حداقل رسيده است. ناتواني ديگر ترانسپورترها در نخستين برداشت هاي مزرعه باعث از بين رفتن و عدم برداشت مكانيزه محصول نيشكر مي شود . گزارش ها و راهنمايي هاي جناب آقاي مهندس محمدي مديريت محترم تجهيزات مكانيكي واحد دعبل خزائي در اين خصوص باعث طراحي و ساخت ترانسپورتر ويندرو توسط شركت طراحي مهندسي شاكر تهران گرديد كه قابليت اتصال به هارستور و تراكتور MF285 دارد و از لهيدگي و از بين رفتن تقريبا 15 تن نيشكر در هر مزرعه 25 هكتاري جلوگيري مي كند.تحقيقات انجام شده در واحد دعبل خزائي نشان مي دهد،با استفاده از ترانپورتر ويندرو در هر مزرعه 25 هكتاري يك هكتار به سطح زير كشت مكانيزه افزوده مي شود و اين مقدار در واحد كشت و صنعت دعبل خزائي 240هكتار مي باشد و در كليه واحدهاي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن با استفاده از اين دستگاه حدوداً 21،600تن به ظرفيت برداشت محصول نيشكر افزوده مي شود.